Appamādavaggo · Dhammapadapāḷi · Khuddakanikāya · Tripitaka

अप्पमादवग्गो Appamadavagga

२. अप्पमादवग्गो (वग्ग २१ -३२) समावत्ती वत्तू (वग्ग २१, २२ आणे २३) २१. समावत्ती वत्तू अप्पमादो अमतपदं [अमतं पदं (क॰)], पमादो मच्‍चुनो पदं। अप्पमत्ता न मीयन्ति, ये पमत्ता यथा मता॥ जागृत होऊन अंतर्दृष्टीचा विकास करणे, (मग्ग-फळ) निब्बना चा मार्ग आहे, अजागृती (जन्म, आजार, वृद्ध आणी) मृतु चा मार्ग आहे. मग्ग-फला ची प्राप्ती झाल्यास, मृतु होत… Continue reading अप्पमादवग्गो Appamadavagga

Dhammapadapāḷi · Suttapiṭaka · Tripitaka

Yamakavaggo

||Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa|| Khuddakanikāye Dhammapadapāḷi 1. Yamakavaggo 1. Cakkhupalatthera Vatthu Manopubbaṅgamā dhammā, manoseṭṭhā manomayā; Manasā ce paduṭṭhena, bhāsati vā karoti vā; Tato naṃ dukkhamanveti, cakkaṃva vahato padaṃ. 2. Matthakundali Vatthu Manopubbaṅgamā dhammā, manoseṭṭhā manomayā; Manasā ce pasannena, bhāsati vā karoti vā; Tato naṃ sukhamanveti, chāyāva anapāyinī [anupāyinī (ka.)]. 3. Tissatthera Vatthu Akkocchi maṃ… Continue reading Yamakavaggo

Dhammapadapāḷi · Suttapiṭaka · Yamakavaggo

यमकवग्गो

॥ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स॥ खुद्दकनिकाये धम्मपदपाळि १. यमकवग्गो १. चक्कुपालथेरा  वात्तू मनोपुब्बङ्गमा धम्मा, मनोसेट्ठा मनोमया। मनसा चे पदुट्ठेन, भासति वा करोति वा। ततो नं दुक्खमन्वेति, चक्‍कंव वहतो पदं॥ २. मत्थाकुंडली वात्तू मनोपुब्बङ्गमा धम्मा, मनोसेट्ठा मनोमया। मनसा चे पसन्‍नेन, भासति वा करोति वा। ततो नं सुखमन्वेति, छायाव अनपायिनी [अनुपायिनी (क॰)]॥ ३. थेरातिसा वात्तू अक्‍कोच्छि… Continue reading यमकवग्गो

Yamakavaggo

यमकवग्गो (Yamakavaggo)

१. चक्कुपालथेरा वत्तू मनोपुब्बङ्गमा धम्मा, मनोसेट्ठा मनोमया। मनसा चे पदुट्ठेन, भासति वा करोति वा। ततो नं दुक्खमन्वेति, चक्‍कंव वहतो पदं॥ स्वभावाच्या पुढे मन असते, मन (सर्व) श्रेष्ठ आहे, विकृत मानाने बोलतो व कृती करतो तेव्हा त्याचा मागे दुक्ख असे येते जसे (बैलाच्या) पावलांमागे चक जाते.(१) 1. Cakkhupalatthera Vatthu Manopubbaṅgamā dhammā, manoseṭṭhā manomayā; Manasā ce paduṭṭhena,… Continue reading यमकवग्गो (Yamakavaggo)