Appamādavaggo · Dhammapadapāḷi · Khuddakanikāya · Tripitaka

अप्पमादवग्गो Appamadavagga

२. अप्पमादवग्गो (वग्ग २१ -३२) समावत्ती वत्तू (वग्ग २१, २२ आणे २३) २१. समावत्ती वत्तू अप्पमादो अमतपदं [अमतं पदं (क॰)], पमादो मच्‍चुनो पदं। अप्पमत्ता न मीयन्ति, ये पमत्ता यथा मता॥ जागृत होऊन अंतर्दृष्टीचा विकास करणे, (मग्ग-फळ) निब्बना चा मार्ग आहे, अजागृती (जन्म, आजार, वृद्ध आणी) मृतु चा मार्ग आहे. मग्ग-फला ची प्राप्ती झाल्यास, मृतु होत… Continue reading अप्पमादवग्गो Appamadavagga